Vedtekter

Her vil Hølen Båthavns medlemmer finne gjeldende vedtekter.

Ny utgave 2018  – Endringer 2017 og 2018 er understreket
Hølen Båthavn  – Stiftet 06.09.1905 

§ 1 Formål 

Foreningens navn er Hølen Båthavn, og dens formål er å fremme en for medlemmene best mulig båthavn og plass for vinteropplag. 

Medlemmer er alle som 

 • • leier fast bryggeplass 
 • • har betalt innskudd for bryggeplass i Hølen Båthavn i henhold til reglementet for båthavnen 
 • • i henhold til samme reglement ikke er fratatt plassen. 

Samtlige medlemmer er valgbare til styret og til andre verv i foreningen. Hvert medlem har bare en stemme, uansett om vedkommende er tildelt to bryggeplasser. 

Personer kan gis passivt medlemskap. Dette gir anledning til å møte på årsmøtene med talerett, men uten forslags- og stemmerett. 

§ 2 Foreningens ledelse 

Foreningen ledes av et styre på 6 medlemmer, formann, viseformann, kasserer, sekretær og 2 styremedlemmer som velges av og på det ordinære årsmøtet. 

Styremedlemmene kan unnslå seg gjenvalg i så lang tid som de har vært medlemmer av styret. Styret sammenkalles til møte av formannen når han finner det nødvendig, eller når 2 av styremedlemmene for en bestemt sak krever det. I styremøtet må minst tre styremedlemmer delta i beslutningene som avgjøres med alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget. Over forhandlingene føres protokoll. 

§ 3 Årsmøte/ekstraordinært årsmøte/medlemsmøter 

Årsmøtene er øverste myndighet i Hølen Båthavn. Et medlemsmøte kalles sammen når styret finner det nødvendig eller når minst 5 av foreningens medlemmer for en bestemt angitt sak krever det. Medlemsmøtene skal være veiledende for styret. 

Årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mars måned. 

Alle innkallinger til årsmøter innkalles med minst 5 ukers varsel og medlemsmøter skjer med minst 14 dagers varsel ved annonse i lokalpressen, direkte til medlemmene på e-post, på foreningens hjemmeside og oppslag i båthavna. 

Hvis et medlem ikke selv kan møte på årsmøtet, kan man gi skriftlig fullmakt til å møte og stemme for seg til et myndig medlem av hans nære familie. 

På årsmøtet må det delta minst 30 medlemmer for at møtet skal være beslutningsdyktig. Støttemedlemmer har talerett, men ikke forslag- og stemmerett. I tilfelle et slik antall ikke møter, må det på samme måte innkalles til nytt årsmøte som da er beslutningsdyktig uten hensyn til antall frammøtte medlemmer. 

Alle forslag må sendes skriftlig til styret minst 3 uker før årsmøtet avholdes. 

Alle saksdokumenter legges ut på foreningens hjemmeside senest en uke før møtet. 

Hvert medlem deltar i avstemminger med en stemme. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall. Andre saker, herunder endringer i reglement for båthavna, avgjøres med alminnelig flertall. I tilefelle stemmelikhet har formannen to stemmer.

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det eller når en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmer krever det. Det kunngjøres på samme måte som ordinære årsmøter og innkalles av styret med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den eller de saker kravet om årsmøtet omfatter og som er kunngjort i innkallingen. 

§ 4 Årsmøte 

Årsmøtet behandler 

1 Godkjennelse av innkallelse til årsmøtet. 

2 Protokoll fra siste årsmøte 

3 Årsberetning 

4 Revidert regnskap 

5 Fastsettelse av kontingenter, innskudd samt leie av grunn for boder. 

6 Behandle forslag som er forelagt enten av styret eller av medlemmene, og som er innsendt minst 3 uker før årsmøtet. 

7 Behandle budsjett. 

 1. 8 Valg av: a. Formann 
 2. b. Viseformann 
 3. c. Sekretær 
 4. d. Kasserer 
 5. e. 2 styremedlemmer 
 6. f. 2 varamedlemmer 
 7. g. 2 revisorer 
 8. h. Valgkomite 
 9. i. 2 representanter til LBU 

Formann velges for 1 – ett – år. 

Øvrige styremedlemmer, varamedlemmer og revisorer velges for 2 – to – år. Valgkomiteen skal bestå av 3 – tre – medlemmer. Lengstsittende erstattes hvert år med et nytt medlem. 

§ 5 Æresmedlemmer 

Medlemmer som har gjort seg særlig fortjent i foreningen, kan opptas som æresmedlemmer. Det sittende styr oppnevner æresmedlemmer. Vedtaket må være enstemmig. Æresmedlemmer har til enhver tid tale, forslags- og stemmerett på årsmøtene 

§ 6 Oppløsning 

Foreningen kan kun oppløses på ordinært årsmøte. Hertil kreves 2/3 flertall. I tilfelle oppløsning av foreningen bestemmer årsmøteforsamlingen de eventuelle midlers anvendelse eller salg.