Reglement for Hølen Båthavn

Her vil Hølen Båthavns medlemmer kunne finne oversikt over gjeldende reglement.

Definisjoner

Båtplasseier - Den som har betalt innskudd for båtplassen (rettighetshaver)
Framleier - Den som har framleid en plass

Kapitel 1: Administrative forhold Vis

§ 1-1 Gyldighet
Dette reglementet gjelder for hele det området som disponeres av Hølen Båthavn.

§ 1-2 Myndighet
Hølen Båthavns styre treffer alle avgjørelser i henhold til dette reglementet og forestår all drift av
anlegget mellom årsmøtene.

Kapitel 2: Erverv og bortfall av båtplass mv Vis

§ 2-1 Søknad om båtplass
Den som ønsker båtplass, må sende en skriftlig søknad til styret. Søkeren må være over 18 år og
søknaden må inneholde
• Navn, adresse og telefonnummer
• Fødselsdato
• Båt-type m/lengde, bredde og dybde
• Registreringsnummer

§ 2-2 Tildeling av båtplass
1. Styret tildeler båtplass med bakgrunn i
• Ledig plass (basert på båtens bredde og iht bryggeplan)
• Ved flere søknader om samme plasstørrelse har medlemmer fortrinnsrett
2. Styret meddeler tildelingen skriftlig
3. Tildelingen må aksepteres innen 14 dager
4. Tildelingen er ikke endelig før innskuddet er betalt
5. Styret kan ved regulering eller endring av båttype, tildele et medlem en annen tilsvarende
båtplass etter at berørt medlem er hørt
6. Styret har adgang til å tildele et medlem ytterligere en båtplass. Dvs maksimum to plasser pr.
medlem.

§ 2-3: Disponering av båtplass
1. Båtplassen må ikke benyttes til annen båt enn det som er angitt i søknaden.
2. Ved bytte av båt skal båttype, størrelse og registreringsnummer meddeles styret.
3. Dersom båtplasseier ønsker å bytte plass, må det søkes til Styret iht § 2-1. Tildelingen skjer
etter retningslinjene i 2-2.
4. Båtplassen kan overføres til ektefelle, barn, foreldre, søsken eller nærstående etter
godkjenning fra styret. Ønske om dette skal fremmes skriftlig til Styret.
5. Båtplasseiere kan innbyrdes bytte plass i en periode, etter søknad til og godkjennelse av styret. Avgift belastes eier av plassen.

§ 2-4: Utlån av båtplass
Båtplassen skal ikke benyttes av andre enn båtplasseieren eller hans husstand i lengre tid enn en
uke. Utlån ut over denne tiden skal skriftlig søkes til Styret. Styret avgjør dette og fastsetter avgift for
perioden.

§ 2-5: Avbrudd i leieforholdet
Båtplasseier plikter å meddele (skriftlig) til styret dersom han ikke ønsker å benytte plassen i en
periode, begrenset oppad til 3 år.
Når særskilte grunner foreligger, kan Styret samtykke i lengre fritak.
Styret disponerer plassen i perioden etter følgende retningslinjer
1. Styret kan tildele framleie i perioden for hele sesonger. Dersom eier meddeler at plassen ikke
skal benyttes i en hel 1 sesong eller mer (maks 3) kan tildelingen skje for hele perioden
2. Dersom plassen blir leid ut får eier refundert 50% av årlig leie. Dette gjelder kun for hel
sesong. Den reduserte leien gjelder kun dersom styret leier ut plassen. Leier betaler normal
leie i perioden.
3. Det er styret som krever inn leie fra hver av partene

§ 2-6: Tap av båtplass
Ved uhjemlet disponering/overdragelse eller framleie av båtplassen, samt andre brudd på dette
reglementet, kan eieren utelukkes samt miste retten til båtplass. Ved slikt bortfall refunderes ikke
innbetalt leie.

§ 2-7: Oppsigelse av båtplass
Eier kan si opp sin båtplass skriftlig til Styret. Oppsigelsen må gjøres før forfall for utsendt
årskontingent. Med oppsigelse før forfall betales ikke årskontingent for samgjeldende år.
Styret kan i spesielle tilfeller ettergi kontingent ved oversittelse av denne fristen.
Innbetalt innskudd tilbakebetales når ny leietaker har betalt for båtplassen.

Kapitel 3: Ordensregler Vis

§ 3-1: Adgang til havneområdet
Enhver som benytter eller ferdes i området som disponeres av Hølen Båthavn, skal rette seg etter
bestemmelser i dette reglementet og anvisninger gitt av Styret.

§ 3-2: Orden
• Det skal holdes god orden i havneområdet:
• Det er forbudt å tømme olje og oljeholdig vann, kjemikalier og annet avfall for eksempel
fiskeavfall i havnen eller havneområdet.
• Innhold fra septiktanker må ikke under noen omstendigheter tømmes i vannet eller i nærheten
av havneanlegget.
• Fiskeredskap, teiner etc. må ikke oppbevares i havneområdet uten forutgående avtale med
Styret.
• Fiskegarn skal ikke henges over rekkverk, benker eller lignende.

§ 3-3: Manøvrering
All manøvrering skal skje med forsiktighet og med sakte fart så det ikke oppstår fare eller volder
skade. Det skal vises hensynsfullhet overfor andre som benytter havnen. Overtredelse kan etter
forutgående advarsel føre til bortvisning fra havnen og tap av båtplass.

§ 3-4: Fortøyning
Båter skal være forsvarlig fortøyd uten å ligge til hinder for trafikk og være tilstrekkelig fendret mot naboer og brygge:
• Båter skal fortøyes vinkelrett ut fra brygge plass mellom utriggere.
• Det er ikke tillatt å ha jolle fortøyd bak båten, må henge på båten.
• Flytetau eller fortøyningsbøye (” vøle”/blåse) skal ikke benyttes
• Alle båter på vannet skal merkes med synlig og riktig farget oblat (oblat skal være synlig fra
bryggen) De som ikke har synlig oblat får en regning. Beløpet fastsettes av styret.
• Ankring i båthavna er ikke tillatt.

§ 3-5: Lensing av båt
Båter skal holdes lens, slik at de ikke synker eller volder skade. Dersom slikt inntreffer, vil styret
kunne belaste båtplasseieren med utgiftene til for lensing eller heving.

§ 3-6: Fjerning av båter
Båter som representerer fare eller betydelig ulempe eller som ligger uberettiget i havna, kan av Styret – etter forutgående advarsel – fjernes for eiers regning og risiko og uten ansvar for Hølen Båthavn. Dersom et leieforhold opphører og det fortsatt ligger båt i plassen uten hjemmel, kan Styret ta båten i forvaring for eiers regning og risiko.

§ 3-7: Opplag
Leier av båtplass har fortrinnsrett til opplagsplass på anvist sted.
• Båter i opplag må sikres forsvarlig.
• Båter i opplag skal ha godt synlig merkelapp el påført BÅTPLASSNUMMER.
• Båter i opplag skal være fjernet innen 01.06. Styret kan etter søknad fra eier dispensere fra
dette. Alle båter som ikke har fått dispensasjon blir fjernet for eiers regning.
• Etter bruk skal opplagsplassen ryddes og utstyret inkludert traller fjernes fra havneområdet.
• Båtopplag på land i sommerhalvåret skal godkjennes av Styret.
• Ved opplag skal batterier være koblet fra. 220V skal ikke være tilkoblet uten at eieren er i
båten unntatt ved lading. Ladeperiode vil være uke 52 og uke 1.

§ 3-8: Sjøsetting og opptak
Sjøsetting og opptak skjer på anvist sted. Hølen Båthavn svarer ikke ansvar for dette. Styret kan
organisere sjøsetting og opptak, men dette er en frivillig sak.

§ 3-9: Bruk av strøm
Alt forbruk av strøm når båten ligger på vannet skal måles i Hølen Båthavn.
Den enkelte båtplasseier må melde fra til styret i båtforeningen hvis han/hun har behov for strøm. Eget registreringsutstyr godkjent av styret i båtforeningen skal benytte for slik strømforbruk. Dette utstyret blir innkjøpt av styret for utleie og videresalg til båtplasseier. Båtplasseier er ansvarlig for å innrapportere målestand etter utgangen av april og oktober til styret i Hølen Båthavn. Avgift for leie av utstyr fastsettes av styret. Strømforbruk hvor strømmåler ikke er tilkoblet, vil medføre straffegebyr pr gang regelen overtredes. Gebyret fastsettes av styret.

§ 3-10: Ansvar
Båteier svarer for de skader hans båt måtte forårsake på havneinstallasjoner og andre båter.

Kapitel 4: Avgifter Vis

§ 4-1: Fastsettelse av avgifter

Hølens Båthavns årsmøte fastsetter følgende avgifter:
• Innskudd ved tildeling av båtplass
• Årskontingent for medlemmer

Hølen Båthavns Styre fastsetter følgende avgifter:
• Gjesteplassavgift
• Opplagsavgift for ikke-medlemmer
• Slipping
• Årsavgift for støttemedlemskap
• Årsavgift for å stå på søkerliste til båtplass for ikkemedlemmer
• Andre tjenester som ytes

§ 4-2: Avgiftenes størrelse
Innskudd ved tildeling av båtplass og årsavgift for medlemmer beregnes i forhold til bredden på den tildelte båtplassen.

§ 4-3: Betaling av avgift
Avgiftene betales forskuddsvis med frist fastsatt av Styret. Blir avgiftene ikke betalt innen fristen, kan Styret anse avtalen som oppsagt. Leietakeren skal sammen med betalingsvarselet gjøres
oppmerksom på følgende av unnlatt betaling.

Kapitel 5: Klage Vis

§ 5-1: Klageadgang
Et medlem kan skriftlig klage på avgjørelser tatt av Styret inn for årsmøtet.

Kapitel 6: Gyldighet Vis

§ 6-1: Gyldighet
Dette reglementet gjelder når det er vedtatt av Hølen Båthavns årsmøte.